Reklamační řád  

Poučení o odpovědnosti z vadného plnění a reklamační řád  

Vážený zákazníku,

děkujeme za projevený zájem o zboží dodávané společností společností LAB MARK a.s., IČO 25713001, DIČ CZ25713001, se sídlem Pod Cihelnou 532/23, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 56543, zastoupená Ing. Petrem Filipem (dále jen „Prodávající“).

Toto poučení a navazující reklamační řád se vztahuje na případy, kdy práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující, který uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti a není považován podle platných právních předpisů za spotřebitele. Může se také jednat o samosprávnou územní jednotku nebo stát (dále jen „Kupující“).

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2099 až § 2112 zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

Na vztahy mezi podnikateli se nepoužijí ty ustanovení NOZ, které chrání spotřebitele ani zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ani jedna ze smluvních stran není v daném případě považována za slabší stranu.? 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. 

 1. Reklamační řád 

 1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na svou osobu (zpravidla při převzetí zboží) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. 

 1. Pokud Kupující při převzetí od dopravce zjistí, že je poškozen vnější obal, je povinen zásilku buď odmítnout, nebo převzít s výhradou a skutečnost přepravci uvést do předávacího protokolu. Pokud Kupující dodatečně zjistí, že přes neporušenost obalu obsah zásilky neodpovídá přiložené faktuře nebo je poškozen, je třeba informovat Prodávajícího a sepsat pro dopravce škodní protokol – v souladu s požadavky přepravce, které stanoví ve svých podmínkách. Při porušení postupu a lhůt uvedených v přepravních podmínkách jdou případné škody k tíži Kupujícího. 

 1. Kupující je povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

 1. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 1. je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

 1. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím, 

 1. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

 1. je způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením, 

 1. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího. 

 1. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění 

 1. Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění neprodleně po té, co ji mohl při včasné prohlídce a dodatečné péči zjistit (zjevné vady).

 1. Jedná-li se o skrytou vadu musí být vada Prodávajícímu oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Po marném uplynutí této lhůty právo z vady zboží u Prodávajícího promlčuje. 

 1. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

 1. Postup při uplatnění práva z vadného plnění 

 1. Kupující zašle na e-mail labmark@labmark.cz nebo telefonicky na tel. č.: +420233 335?548 oznámí reklamaci zboží, kde uvede zejména 

 1. Typ zboží a jméno výrobce; 

 1. Objednací, případně sériové číslo výrobku, totožné s čísly uvedenými v předávacím protokolu; 

 1. Informace o skutečnosti, zda je vada uplatněna v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění; 

 1. Popis toho, jak se vada projevuje; 

 1. Identifikaci Kupujícího a kontakt (telefon, e-mail) nezbytný k vyřízení agendy; 

 1. Kupující může uplatnit vady zboží na provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající oznámí Kupujícímu přijetí zprávy se žádostí o reklamaci zboží. 

 1. Během reklamačního procesu je komunikováno výhradně na e-mail, který Kupující uvede. 

 1. Kupující může zaslat řádně zabalené zboží na adresu Prodávajícího. K reklamovanému zboží je Kupující povinen přiložit písemné sdělení o důvodu, pro který uplatňuje práva z vad, včetně zvoleného způsobu vyřízení reklamace. Zvolený způsob vyřízení reklamace není Kupující oprávněn změnit bez předchozího souhlasu Prodávajícího. 

 1. Náklady na dopravu nese Kupující sám. Reklamované zboží zaslané Kupujícím na dobírku nebude ze strany Prodávajícího přebráno a bude vráceno zpět Kupujícímu na jeho náklady. 

 1. Po přijetí reklamovaného zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace Kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů.  

 1. V případě, že bylo zboží shledáno vadné, je reklamační proces mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřen ve lhůtě 60 dnů od uplatnění práva z vad. Lhůta dle předchozí věty neběží v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží apod.). Prodávající je povinen vyžádat si doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné lhůtě. 

 1. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, je o tom Kupující informován za účelem dosažení individuálního postupu. V takovém případě může být Kupujícímu účtován poplatek za výkon servisního technika v běžné hodinové sazbě.

 1. Není-li reklamace ve lhůtě dle předchozího článku reklamačního řádu vyřízena, má Kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy, tedy vrácení kupní ceny. 

 1. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem uplatnění práva z vad (reklamace) a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. Způsob vyřízení reklamace 

 1. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Kupující může zvolit, zda bude vada odstraněna nebo bude poskytnuta přiměřená sleva, ale svou volbou nesmí Prodávajícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 1. Kupující oznámí svou volbu při oznámení vady. Kupující svou volbu může následně změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Pokud Kupující neoznámí svou volbu včas. 

 1. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 1. Není-li možné vrátit věc v takovém stavu, v jakém ji Kupující převzal, nemůže od smlouvy odstoupit ani se domáhat výměny věci. Výjimku tvoří případy podle §2110 NOZ. 

 1. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má Kupující dle své volby právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 

 1. na odstranění vady opravou věci; 

 1. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

 1. odstoupení od smlouvy. 

 1. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by Kupující smlouvu neuzavřel, a?dále v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy. 

 1. Ukončení procesu reklamace 

 1. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Kupující oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace odstoupení od smlouvy, budou peněžní prostředky poukázány zpět Kupujícímu stejným způsobem, kterým je Prodávající obdržel, ledaže Kupující určí jinak. 

 1. Kupující je povinen převzít zboží po reklamaci nejpozději do 1 měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany Prodávajícího. Po uplynutí této lhůty je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 180,- Kč. 

 1. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.? 

 1. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží. Tímto není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

 1. Záruka za jakost 

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost na 12 měsíců. 

 1. Prodávající poskytuje u vybraného zboží možnost sjednat prodlouženou záruku za jakost. Prodloužená záruka může být sjednána jako úplatná. 

 

 1. Životnost spotřebního zboží 

 1. V případě, že je na zboží na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží. 

 1. Závěr 

 1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena. 

 1. Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. 

 1. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo jako dokument na www.labmark.cz. 

 

 

Dne 1.1.2022 

 

 

Ing. Petr Filip 

Předseda představenstva